Lejernes Landsorganisation i Danmark Retur til forsiden

Bliv medlem | Lejeloven A-Z | Regler og love | Pressemeddelelser | Artikler og analyse | Internationalt | Links


Retur til forsiden


 • Bliv medlem
 • Sagsbehandling
 • Hvad er LLO
 • Lejeloven A-Z
 • Regler og love
 • Pressemeddelelser
 • Artikler og analyse
 • Internationalt
 • Links
 • Kurser
 • Høringssvar
 • Åbningstid

   

   

   

   

   

   

   
  Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

   

   

 •  
  27-01-2005  -   Jesper Larsen, cheføkonom i Lejernes LO

  Hvordan vil partierne forbedre lejelovene for lejerne?

  En oversigt fra arbejdet i Folketinget

  Vil man have et mere præcist indtryk af, hvad man kan forvente af de forskellige politiske partier, så skal man se på, hvilken holdning de forskellige politiske partier har taget til enkelte forslag i folketinget. Her bringes en oversigt.:

  Lovforslag L 78 om forhindring af pludselig høj leje og opsigelse ved ombygning (vedtaget)

  Den 13. november 2003 fremsatte socialminister Henriette Kjær forslag om:

  1. Betaling for udlejerens forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester uden for huslejen svarende til den gældende ordning vedrørende betaling til fællesantenne m.v. Indførelse af en ordning med behandling af husordens sager ved huslejenævnene på det pri¬vate område med udgangspunkt i den gældende ordning på det almene område.
  2. Ophævelse af udlejernes adgang til at opsige lejeforholdet efter § 83, stk. 1, litra b, på grund af ombygning.
  3. Muligheden for at varsle store lejeforhøjelser i pludselige spring begrænses for lejemål i ejendomme, hvor afkastet beregnes efter boligreguleringslovens § 9, stk. 2, samt pligt til oplysning om afkastberegning.

  Den 2. juni 2004 vedtages pkt. 2., 3. og 4. med regeringen og Dansk Folkepartis stemmer. Socialdemokratiet, SF, EL ønskede yderligere forbedringer for lejerne, blandt andet at de knap 100.000 lejere, der bor i små ejendomme med under 4 boliger og lejerne i uregulerede kommuner fik samme beskyttelse, men det var VK - regeringen og Dansk Folkeparti imod. Pkt 1 blev vedtaget særskilt i 2003.

  Beslutningsforslag B 72, (vetoret mv.), ej vedtaget

  Den 25. november 2003 fremsatte socialdemokraterne forslag om

  1. at lejerne i forbindelse med forbedring af et lejemål kollektivt og individuelt kan nedlægge veto mod forbedringsarbejder i lejemålet svarende til gældende bestemmelser herom i lov om byfornyelse,
  2. at lejerne i småhuse og i uregulerede kommuner ved forbedringer over 155 kr. pr. m 2 (2004) sikres tilbud om erstatningsbolig efter boligreguleringslovens regler, og at huslejenævnet kan afgøre, om forbedringen er hensigtsmæssig, og
  3. at lejerne sikres mod uventede pludselige huslejespring uden modsvarende forbedringer.

  Forslaget forkastedes af boligudvalget d.1 juni 2004 af et flertal bestående af Venstre, de konservative, Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre og Kristendemokraterne.

  Beslutningsforslag B 112, (uefterrettelige udlejere), ej vedtaget

  Den 27. januar 2004 fremsatte SF forslag om, at udlejer kan frakendes retten til at administrere udlejningsejendomme i følgende tilfælde:

  1. når en udlejer gentagne gange undlader at informere, inddrage og forhandle med ejendommens beboerrepræsentation som beskrevet i lejelovens og boligreguleringslovens bestemmelser om beboerrepræsentationens rettigheder, herunder i forhold, der vedrører huslejens størrelse, ejendommens vedligeholdelse, forbedringer af det lejede og andre væsentlige forhold,
  2. når en udlejer inden for en periode på 2 år ikke har efterlevet fem eller flere afgørelser fra huslejenævnet,
  3. når Boligkommissionen har konkluderet, at et lejemål er blevet ubeboeligt, eller
  4. når Grundejernes Investeringsfond for tredje gang overtager en vedligeholdelsessag for en udlejer.

  Forslaget blev forkastede i en betænkning af boligudvalget d.1. juni 2004 af et flertal bestående af regeringen, Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre og Kristendemokraterne.

  Beslutningsforslag B 143 (bedre regler for udlejning af enkeltværelser) ej vedtaget

  Socialdemokraterne fremsatte den 9. marts 2004 forslag om at:

  1. Opsigelsesvarslet for lejere af enkeltværelser forlænges til 3 måneder.
  2. Udlejer skal kunne idømmes bøde, hvis der kræves en højere leje end tilladt, uanset om huslejenævnet tidligere har afsagt kendelse om lejens størrelse.
  3. Huslejenævnet skal forpligtes til på forespørgsel at oplyse udlejer om niveauet for rimelig leje ved værelsesudlejning og ved forbedringer af lejemålet.
  4. Reglerne for værelsesudlejning gøres præceptive for andelshavere.

  Et flertal i udvalget (V, DF, KF, RV og KD) indstillede forslaget til forkastelse.

  Beslutningsforslag B 110 (om priskonkurrence og bedre omkostningsstyring)

  Socialdemokraterne fremsatte den 17. december 2004 forslag om

  1. at der er priskonkurrence ved udfærdigelse af arbejder på ejendommen,
  2. at der indføres obligatoriske 5-årige vedligeholdelsesplaner,
  3. at der ved varsling af budgetleje i storhuse (mere end 6 lejemål) oplyses om budgetlejen,
  4. at der ved varsling af budgetleje oplyses om nøgletal

  Forslaget nåede ikke at blive viderebehandlet.

  Beslutningsforslag B 112 (lejeres tryghed og retsstilling ved fra)

  Socialdemokraterne fremsatte den 17. december 2004 forslag om,

  1. at lejere ikke kan forpligtes til nyistandsættelse ved fraflytning,
  2. at der er priskonkurrence ved istandsættelse af en lejlighed,
  3. at der indføres obligatoriske ind - og fraflytningsrapporter,
  4. at lejere har ret til godtgørelse for eget arbejde, og
  5. at udlejere, såfremt parterne er uenige, skal indbringe tvisten for huslejenævnet

  Forslaget nåede ikke at blive viderebehandlet.

  Beslutningsforslag B 111 ( øget indflydelse for beboerrepræsentationerne)

  Socialdemokraterne fremsatte den 17. december 2004 forslag om

  1. at beboerrepræsentationen kan indbringe spørgsmål om mangler på ejendommen for huslejenævnet,
  2. at beboerpræsentationen ved væsentlige arbejder på ejendommen kan pege på en bydende på arbejderne i ejendommen.
  3. at udlejer kan pålægges en sanktion, såfremt udlejer ikke overholder lejelovenes bestemmelser vedrørende inddragelse af beboerrepræsentationen i ejendommens anliggender, og
  4. at beboerrepræsentationen kan nedlægge veto mod en forbedringsplan for ejendommen, såfremt den ikke er indarbejdet i en 5-årig forbedrings- og vedligeholdelsesplan for ejendommen, og såfremt den ikke er hensigtsmæssig. En tvist herom afgøres af huslejenævnet

  Forslaget nåede ikke at blive viderebehandlet.

  Beslutningsforslag B 79 (alternative tilbud på istandsættelse)

  SF fremsatte den 10. december 2004 forslag til folketingsbeslutning om lejeres ret til at indhente alternative tilbud på istandsættelse. Forslaget nåede ikke at blive viderebehandlet.

  Beslutningsforslag B 74 (ny almen huslejemodel)

  SF fremsatte den 8. december 2004 forslag til folketingsbeslutning om ny huslejemodel i almene boliger (lavere husleje) ved at den nuværende finansiering med private realkreditlån, som staten giver ydelsesstøtte til, erstattes af 100-årige statslån med lavere rente- og bidragssats. Huslejens kapitaldel dvs. ydelsen på statslånet skal reguleres med inflationen i stedet for som nu med valsetakt (¾ af stigningen i inflationen). Forslaget nåede ikke at blive viderebehandlet.

  B 73 (om husleje – regulerings stop i privat udlejningsbyggeri)

  De radikale fremsatte den 21. januar 2003 forslag om, at regeringen inden udgangen af 2003 at fremsætte lovforslag om et reguleringsstop for privat udlejningsbyggeri, således at reglerne om omkostningsbestemt husleje ikke kan udstrækkes til privat udlejningsbyggeri, der i dag ikke er omfattet af disse regler. Efter 1.beh blev forslaget henvist til Boligudvalget.

  B 24 (om kommunal anvisningsret i privat udlejningsbyggeri)

  Enhedslisten fremsatte den 20. oktober 2004 et forslag, der opfordrer regeringen til inden den 1. maj 2005 at fremsætte lovforslag, der giver kommunerne ret til at anvise boliger i privat udlejningsbyggeri i lighed med de bestemmelser, der gælder for den almene sektor i henhold til lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Efter 1. beh henvist til fornyet behandling i Boligudvalget

  B 40 (ophæve støtten til det private udlejningsbyggeri)

  Enhedslisten fremsatte den 26. oktober 2004 et forslag, der opfordrer regeringen til inden den 1. februar 2005 at fremsætte lovforslag, der ophæver lov om fremme af privat udlejningsbyggeri. Efter 1. beh henvist til fornyet behandling i Boligudvalget

  B 41 (ophæve bestemmelserne om forsøg med salg af almene familieboliger)

  Enhedslisten fremsatte den 29. oktober 2004 forslag om at ophæve bestemmelserne om forsøg med salg af almene familieboliger. Efter 1. beh henvist til fornyet behandling i Boligudvalget

  Printversion    Tilbage

   

  Lejernes Landsorganisation - Reventlowsgade 14, 4. - 1651 København V. - Tlf.: 33 86 09 10 - Fax: 33 86 09 20 -